тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

 BAMBO MAMAIA 

в гр. Констанца, Румъния

Фирма Кармен 2000 проектира Кушъните от двуслойна мембрана за внушителната архитек- турна мембранна кон-струкция от Glulam пред дискотека BAMBO MAMAIA